Algemene verhuurvoorwaarden Van Ginkel Camperverhuur

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Van Ginkel Camperverhuur en de huurder. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Aanbiedingen, huurprijs, waarborgsom en huurtermijn
1. Alle aanbiedingen door verhuurder zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Tot uitvoering van een huurovereenkomst is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.
3. De verhuurder stelt pas een huurovereenkomst op, wanneer er mondeling overeenstemming over de huur is, op de overeenkomst staan dan tenminste het rijbewijsnummer en geboortedatum van huurder vermeld.
4. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom, het eigen risico, de huurovereenkomst met betrekking tot de camper en deze algemene huurvoorwaarden.
5. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.
6. Tevens behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, de huurovereenkomst te beëindigen als gedragingen van de huurder hiertoe aanleiding geven. De verhuurder zal alle van huurder ontvangen betalingen in onderhavig geval, onder aftrek van kosten terstond aan huurder terugstorten.

Reservering en betaling
1.  Definitieve boeking vindt plaats wanneer de helft van de huursom binnen 8 dagen na het ontvangen van de huurovereenkomst is voldaan. De resterende huursom en de borgsom van €750,- dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden op rekening van Van Ginkel Camperverhuur.
2. Wanneer de huurovereenkomst 6 weken of korter voor de ingang van de overeengekomen huurperiode wordt gesloten, dient binnen een week de gehele huursom + waarborgsom te worden voldaan. Ten allen tijde voor het ingaan van de huurperiode.
3. Indien na het einde van de huurovereenkomst geen schade, vermissing of vernieling  wordt geconstateerd zal de waarborgsom binnen 4 weken retour gestort worden. Uiteraard blijft u verantwoordelijk voor boetes en kosten die achteraf binnen komen.

Huurperiode
1. De huurperiode begint op de in de huurovereenkomst vermelde datum (normaal gesproken op vrijdag) tussen 15:00 en 17:00uur en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde datum (normaal gesproken op vrijdag) om 10:00 uur tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.
2. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder schriftelijk is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
3. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de huurder een éénmalige boete verschuldigd is van €250,- vermeerderd met een bedrag van €75,- voor elk uur dat de camper later dan 10:00 uur wordt ingeleverd, onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten.
Dit geldt niet indien de huurder aantoont dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder Wij zijn hiertoe genoodzaakt zodat wij net zoals bij u ook volgende huurder de camper weer in optimale condities kunnen aanbieden.
4. Voor niet genoten huurdagen of bij het eerder terugbrengen van de camper vindt geen restitutie van de huurprijs (of een gedeelte hiervan) plaats.

Kilometers
Alle kilometers zijn bij de huurprijs inbegrepen bij een huur van 3 weken of meer. Anders geldt er een kilometerbeperking van 1750 km per week. Meerprijs voor extra km ’s is in dat geval €0,20 p/km.

Bestuurder
1. Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B (dit is voldoende voor het besturen van onze campers). Niet-Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.
2. Het voertuig mag uitsluitend worden bestuurd door de in de huurovereenkomst genoemde bestuurders. Huurder verstrekt verhuurder kopieën van deze rijbewijzen.

Verzekering en eigen risico
1.  De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA). Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie en pechhulpverzekering zijn geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal €1000,-. Voor €5,50 per dag (met een minimum van € 75,-) kan het eigen risico worden verlaagd naar €350,- per gebeurtenis.
2.  Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband, en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag vallen onder het eigen risico. De verlaging van het  eigen risico is niet van toepassing bij schade ontstaan bij achteruitrijden en bij (dak)schade door laaghangende objecten.
3. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en/of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de reisbagage of overige bezittingen van de huurder. Verhuurder raadt huurder aan om hiervoor een eigen reisverzekering af te sluiten.
4. De campers zijn verzekerd in de volgende landen; Nederland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus (gebieden die onder controle van de republiek zijn) , Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, IJsland, Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Noorwegen, Portugal, Polen, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Kroatië, Andorra, Moldavië. In andere landen is geen verzekering mogelijk.

Gebruik van de kampeerauto
1. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.
2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor festivals, deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad. Tevens is het verboden landen te bezoeken waar aan de linkerzijde van de weg wordt gereden.
3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.
4. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje alsmede volgens de aanwijzingen zoals die hem door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
5. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
6. Het is huurder verboden apparaten of voertuigen in de camper vervoeren die olie en / of benzine bevatten.
7. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen de kampeerauto besturen. Het is huurder niet toegestaan de kampeerauto ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder in de huurovereenkomst is vermeld.

Roken
Het is verboden in de gehele camper te roken. Bij overtreding hiervan zal de volledige borgsom worden ingehouden.

Huisdieren
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper. Indien er in de camper een huisdier is meegenomen wordt een bedrag van €500,- op de borg ingehouden, exclusief de eventuele door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Reparaties gedurende de huurperiode
1. Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij onverwijld contact op met verhuurder. Huurder zal de door of vanwege verhuurder gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.
2. Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door dealers welke het merk van de kampeerauto voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de kampeerauto mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
3. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
5. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel voor zover voldaan door huurder, zullen door verhuurder aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota’s en kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.
6. Alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode zijn voor rekening van huurder, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
7. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel.

Schade aan de gehuurde camper
1. Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 uur na het voorval, in kennis te stellen.
2. Huurder dient alle aanwijzingen van of namens van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.
3. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
4. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.
5. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
6. Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is, geldt voor huurder het eigen risico.

Ontbinding van de overeenkomst

1. Annulering door de huurder dient per aangetekende brief te geschieden. De datum waarop de annulering door de verhuurder wordt ontvangen, geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd:
- 25 % van de huursom bij annulering tot 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode;
- 60 % van de huursom bij annulering binnen 3 maanden tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode;
- 90 % van de huursom bij annulering binnen 1 maand doch vóór aanvang van de huurperiode;
- 100 % van de huursom vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode.
Wij raden u aan hiervoor een annuleringsverzekering voor alle medereizigers af te sluiten. De kosten van deze verzekering bedragen gemiddeld 5 a 6% van de huursom.
3. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
 - Indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 - Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
 - Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 - Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper
1. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming, in overleg met huurder, een ander soortgelijk voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren.

Aflevering en terug bezorging
1. Verhuurder draagt er zorg voor dat op de overeengekomen vertrekdatum de kampeerauto is gecontroleerd en dat de brandstoftank en schoonwatertank gevuld zijn en tenminste 1 volle en een deels gevulde gasfles aanwezig is.
2. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de kampeerauto alsmede de daartoe behorende inventaris. Indien op de huurovereenkomst geen aantekening wordt gemaakt heeft huurder het gehuurde compleet, in goede en gereinigde staat ontvangen. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn de schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.
3. Omdat wij de kosten voor u als huurder laag willen houden rekenen wij geen schoonmaakkosten. Hiervoor vragen wij u om bij terugkomst de camper in dezelfde staat in te leveren als bij ingebruikname. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen: schoonmaken van het interieur: maximaal € 250,-, legen en reinigen toiletcassette: €75,-, legen afvalwatertank: €50,-. Wanneer de camper niet met een volle tank is ingeleverd, zal €30,- voor het tanken + de brandstofkosten in rekening gebracht worden. Ontbrekende of defecte onderdelen van de inventarislijst of camper zullen worden verrekend.  De schoonmaak van de  buitenkant van de camper verzorgen wij zelf met speciaal daarvoor bestemde reinigingsmiddelen om de camper in nieuwstaat te houden.

Afrekening
Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, zal de verhuurder binnen 4 weken na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder  restitueren.

AVG en persoonsgegevens
Persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het opmaken van het huurcontract en overdrachtsformulier. Persoonsgegevens mogen wij doorgeven aan allerlei instanties die te maken hebben met strafbare feiten (bekeuringen, schades).

Slotbepaling
Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.